Skip to toolbar

วันที่ 4
การกิน:
ทำไมมนุษย์เราจึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเป็นอย่างยิ่ง?
– สรีระร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้กินสัตว์เป็นอาหาร เราไม่สามารถล่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยสองมือสองเท้าเปล่า ๆ แต่เราจะต้องใช้เครื่องช่วยในการล่าสัตว์ ในการแยกย่อยชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ การทำให้เนื้อสัตว์ให้สุกก่อนกิน หรือแม้แต่การย่อยสลายของเนื้อสัตว์ในร่างกาย
– เนื้อสัตว์มีสิ่งมีพิษต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเวลาบูดเน่า หากเรากิน ร่างกายจะซึมซับเข้ากระแสเลือด สารพิษที่สกปรกเน่าเหม็นเหล่านี้จะทำให้เซลล์และอวัยวะต่าง ๆ ผิดเพี้ยน เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะในระยะยาว
– การกินเนื้อสัตว์ทำให้การถือศีลข้อ 1 เรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่สมบูรณ์หมดจด และจะส่งผลถึงจิตใจและจิตวิญญาณที่เรารู้สึกผิด
– ในการเลี้ยงและผลิตเนื้อสัตว์เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งโลก กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ต้องสิ้นเปลืองพลังงานของมนุษย์เราอย่างมากมาย และต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกอย่างมหาศาล
– การกินเนื้อสัตว์ขัดแย้งต่อความจริงภายใต้จิตสามัญสำนึกของเรา เช่น เวลาเราเกิดอาการไม่สบาย เราจะรู้ได้เองว่าเนื้อสัตว์นั้นไม่ดีต่อร่างกายเรา และเวลาที่เราเจ็บป่วยจริง ๆ ร่างกายเราจะเบื่อเนื้อสัตว์ แต่เราก็ยังกินพืชผักผลไม้ได้.
– ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *