Skip to toolbar

วันที่ 3
การกินตามแนวเบญจธรรมชาติ
1. ละเว้นเนื้อสัตว์และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไข่ นม
2. หลีกเลี่ยงอาหารคาวหวานที่ทำจากแป้งต่าง ๆ
3. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปประเภทต่าง ๆ
4. หลีกเลี่ยงอาหารทอด และทานอาหารที่ใช้น้ำมันน้อยที่สุด
5. ไม่ปรุงอาหารให้มีรสจัด คือ หวาน เค็ม เผ็ด มัน ให้น้อยที่สุด.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *