Skip to toolbar

คำสอน เรื่องการใช้ปัญญา….. “การใช้ปัญญา หมายถึง การทบทวนคิดหาเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องตรงตามหลักธรรม หรือ การมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง อันเรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ” นั่นเอง ในความเป็นจริง คนเราก็มีปัญญาของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องฝีกฝนพัฒนาให้ปัญญาของเราเฉียบแหลมยิ่งขึ้น ผู้ที่ใช้ปัญญาจะสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรถูกหรือผิด อะไรดีหรือไม่ดี อะไรควรหรือไม่ควร โดยไม่คิดเข้าข้างตัวเองหรือตามที่ตัวเองอยากให้เป็น ดังนั้น ผู้ที่ใช้ปัญญาจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยความชาญฉลาดแยบยล โดยไม่กระทบกระทั่งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ผิดต่อผู้อื่นทางกายวาจาใจ” “Using wisdom is to contemplate the cause and effect of things with the right view. Having the…

read more

คำสอน เรื่องการฝึกฝนวินัย….. “การฝึกฝนวินัย คือ การข่มจิตข่มใจเอาชนะใจตัวเอง ให้ทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือให้โทษ กล่าวคือ สิ่งใดที่ไม่ดี ถึงแม้ว่าเราอยากทำ แต่เราก็ต้องอดทนอดกลั้นไม่ทำ และสิ่งใดที่ดี ถึงแม้ว่าเราไม่อยากทำ แต่เราก็ต้องฝืนบังคับตัวเองให้ทำ เพื่อปลูกฝังนิสัยของการมีวินัยสู่การพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ” “Discipline oneself towards the most-effective self-development.”

read more