Skip to toolbar

คำสอน….. “อัตตา เป็นเครื่องกีดขวางต่อการพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น เพราะ อัตตา คือ ปฏิกิริยาแนวลบที่เราแสดงออกหรือตอบโต้กับผู้อื่นในการปกป้องตนเองหรือความเป็นตัวของตัวเอง” “คนที่จะพัฒนาได้มากที่สุด คือ คนที่มีอัตตาตัวตนน้อยที่สุด” “Negative ego defenses are obstacles in the improvement of self.”

read more